مدیریت آنلاین
... چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم... 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

روزانه - مدیریت بازرگانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش مدیریت تحول - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

6

0

گرایش مدیریت مالی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه الزهرا(س)

6

0

فقط زن - گرایش بازاریابی

دانشگاه الزهرا(س)

0

6

فقط زن - گرایش مدیریت مالی

دانشگاه ایلام

2

0

-

دانشگاه تبریز

4

0

گرایش بازرگانی بین الملل

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین الملل-شیوه آموزش محور

دانشگاه تربیت مدرس

6

0

-

دانشگاه تربیت مدرس

2

0

بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه

دانشگاه تهران

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

0

5

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه تهران

5

0

محل تحصیل قم

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش مدیریت مالی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

5

0

-

دانشگاه سیستان وبلوچستان

4

0

گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

4

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

1

0

گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور

دانشگاه سیستان وبلوچستان

1

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( -شیوه آموزش محور

دانشگاه شاهد

4

0

گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شاهد

4

0

گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

4

0

فاقد خوابگاه

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

5

0

گرایش مالی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

8

0

گرایش بازاریابی بین الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

8

0

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه گیلان-رشت

8

0

-

دانشگاه لرستان-خرم آباد

3

0

بازاریابی

دانشگاه مازندران-بابلسر

6

0

-

دانشگاه یزد

5

0

-

 

شبانه مدیریت بازرگانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه الزهرا(س)

2

0

فقط زن - گرایش بازاریابی

دانشگاه الزهرا(س)

0

2

فقط زن - گرایش مدیریت مالی

دانشگاه ایلام

3

0

-

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه تهران

6

0

گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه

دانشگاه تهران

0

6

گرایش بازرگانی بین المللی - فاقد خوابگاه

دانشگاه تهران

5

0

محل تحصیل قم - فاقدخوابگاه

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش مدیریت مالی

دانشگاه سیستان وبلوچستان

2

0

گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

2

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

3

0

گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (- شیوه آموزش محور

دانشگاه سیستان وبلوچستان

3

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور

دانشگاه شاهد

6

0

گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شاهد

6

0

گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

4

0

فاقد خوابگاه

دانشگاه شهیدبهشتی

3

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

4

0

گرایش مالی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش بازاریابی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

3

0

گرایش بازاریابی بین الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

3

0

گرایش تحول

دانشگاه گیلان-رشت

6

0

-

دانشگاه مازندران

4

0

-

دانشگاه یزد

2

0

-

 

پیام نور

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

20

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه پیام نورمرکزتهران(واحد ری)

20

0

-

دانشگاه پیام نورمرکزتهران ( واحدکرج )

20

0

-

دانشگاه پیام نورمرکزگرمسار

20

0

-

غیرانتفاعی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز

10

0

گرایش بازرگانی بین المللی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز

10

0

گرایش مدیریت مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط زن - واحدخواهران تهران

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط مرد – واحدبرادران دماوند

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز

10

0

گرایش بازرگانی بین المللی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز

10

0

گرایش مدیریت مالی

موسسه غیرانتفاعی کار

15

0

محل تحصیل واحد خرمدره

 

نیمه حضوری

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تربیت مدرس

7

0

فاقدخوابگاه وتسهیلات

در کنکور سال 1388 گرایش مدیریت منابع انسانی با ضرایب رشته مدیریت بازرگانی به صورت زیر ارائه شده بود

روزانه- مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

10

0

با ضرایب مدیریت بازرگانی

شبانه - مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

0

12

با ضرایب مدیریت بازرگانی- فاقد خوابگاه

 

منبع  www.modir.ir

[ پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ Hadis ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور گرگان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد علی اباد کتول دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد قائم شهر
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت