مدیریت آنلاین
... چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم... 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

روزانه - مدیریت بازرگانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش مدیریت تحول - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

6

0

گرایش مدیریت مالی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه الزهرا(س)

6

0

فقط زن - گرایش بازاریابی

دانشگاه الزهرا(س)

0

6

فقط زن - گرایش مدیریت مالی

دانشگاه ایلام

2

0

-

دانشگاه تبریز

4

0

گرایش بازرگانی بین الملل

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین الملل-شیوه آموزش محور

دانشگاه تربیت مدرس

6

0

-

دانشگاه تربیت مدرس

2

0

بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه

دانشگاه تهران

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

0

5

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه تهران

5

0

محل تحصیل قم

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش مدیریت مالی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

5

0

-

دانشگاه سیستان وبلوچستان

4

0

گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

4

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

1

0

گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور

دانشگاه سیستان وبلوچستان

1

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( -شیوه آموزش محور

دانشگاه شاهد

4

0

گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شاهد

4

0

گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

4

0

فاقد خوابگاه

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدبهشتی

5

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

5

0

گرایش مالی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی

12

0

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

2

0

گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

8

0

گرایش بازاریابی بین الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

8

0

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه گیلان-رشت

8

0

-

دانشگاه لرستان-خرم آباد

3

0

بازاریابی

دانشگاه مازندران-بابلسر

6

0

-

دانشگاه یزد

5

0

-

 

شبانه مدیریت بازرگانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه الزهرا(س)

2

0

فقط زن - گرایش بازاریابی

دانشگاه الزهرا(س)

0

2

فقط زن - گرایش مدیریت مالی

دانشگاه ایلام

3

0

-

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه تهران

6

0

گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه

دانشگاه تهران

0

6

گرایش بازرگانی بین المللی - فاقد خوابگاه

دانشگاه تهران

5

0

محل تحصیل قم - فاقدخوابگاه

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش مدیریت مالی

دانشگاه سیستان وبلوچستان

2

0

گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

2

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (

دانشگاه سیستان وبلوچستان

3

0

گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (- شیوه آموزش محور

دانشگاه سیستان وبلوچستان

3

0

گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور

دانشگاه شاهد

6

0

گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شاهد

6

0

گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه

دانشگاه شهیدباهنرکرمان

4

0

فاقد خوابگاه

دانشگاه شهیدبهشتی

3

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

4

0

گرایش مالی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش بازاریابی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش مدیریت بیمه

دانشگاه علامه طباطبایی

0

12

گرایش مدیریت تحول

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور

دانشگاه علامه طباطبایی

0

1

گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور

دانشگاه فردوسی مشهد

3

0

گرایش بازاریابی بین الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

3

0

گرایش تحول

دانشگاه گیلان-رشت

6

0

-

دانشگاه مازندران

4

0

-

دانشگاه یزد

2

0

-

 

پیام نور

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران

20

0

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه پیام نورمرکزتهران(واحد ری)

20

0

-

دانشگاه پیام نورمرکزتهران ( واحدکرج )

20

0

-

دانشگاه پیام نورمرکزگرمسار

20

0

-

غیرانتفاعی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز

10

0

گرایش بازرگانی بین المللی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز

10

0

گرایش مدیریت مالی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط زن - واحدخواهران تهران

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند

10

0

فقط مرد – واحدبرادران دماوند

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز

10

0

گرایش بازرگانی بین المللی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز

10

0

گرایش مدیریت مالی

موسسه غیرانتفاعی کار

15

0

محل تحصیل واحد خرمدره

 

نیمه حضوری

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تربیت مدرس

7

0

فاقدخوابگاه وتسهیلات

در کنکور سال 1388 گرایش مدیریت منابع انسانی با ضرایب رشته مدیریت بازرگانی به صورت زیر ارائه شده بود

روزانه- مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

10

0

با ضرایب مدیریت بازرگانی

شبانه - مدیریت منابع انسانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه تهران

0

12

با ضرایب مدیریت بازرگانی- فاقد خوابگاه

 

منبع  www.modir.ir

[ پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ Hadis ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت... پیامبر اعظم(ص)
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت