روان شناسی ومدیریت خشم

روان شناسی ومدیریت خشم

 

همه می دانیم خشم چیست و آن را احساس کرده ایم: چهزمانی که یک ناراحتی گذراست و چه هنگامی که عصبانیت تمام عیار است. خشم یکی ازعواطف کاملاً معمولی و اغلب سالم است. اما هنگامی که از کنترل خارج شود و چهره ایمخرب به خود گیرد مشکلاتی را در محیط کار، روابط خصوصی و کیفیت کلی زندگی شما بهوجود می آورد. این مطلب به شما کمک می کند خشم را بهتر درک و مدیریت و کنترلکنید.


خشم چیست؟
فطرت خشم
براساس تعریف دکتر چارلز اسپیلبرگرروانشناسی که متخصص مطالعه خشم است: «خشم حالتی عاطفی است که از نظر شدت از تحریکملایم تا عصبانیت شدید تغییر می کند.» مانند سایر عواطف همراه با تغییراتفیزیولوژیکی و زیست شناختی است. وقتی عصبانی می شوید ضربان قلب و فشار خون شما بالامی رود و نیز سطوح هورمون های مربوط به انرژی مانند آدرنالین و نورآدرنالین افزایشمی یابد. علت خشم می تواند هم رخدادهای بیرونی و هم درونی باشد؛ شما می توانید ازدست شخص بخصوصی عصبانی باشید (یک همکار یا رئیس) یا یک رویداد (یک گره ترافیکی، یکپرواز لغو شده) یا خشم شما می تواند به دلیل نگرانی و تشویش در باره مسایل شخصی تانباشد. خاطره رخدادهای دردناک و خشم آور نیز می تواند احساس های عصبانیت رابرانگیزد.

بیان خشم
راه غریزی و طبیعی بیان خشم پاسخ دادن تهاجمی است. خشم یک پاسخ تطبیقی به تهدیدهاست و الهام بخش احساس ها و رفتارهای قوی و اغلبتهاجمی است که به ما اجازه می دهد در صورت مورد حمله قرار گرفتن بجنگیم و از خوددفاع کنیم. بنابر این می توان گفت یک مقدار عصبانیت برای زنده ماندن ما لازم است. از سوی دیگر، ما به طور فیزیکی نمی توانیم به هر شخص یا شئ ای که ما را ناراحت میکند حمله کنیم و ضربه بزنیم؛ قوانین، هنجارهای اجتماعی و عقل سلیم برای میدان عملخشم ما حد و حدودی می گذارد. مردم طیفی از فرآیندهای خودآگاه و ناخودآگاه را برایدست و پنجه نرم کردن با احساس های خشم شان بکار می برند.
سه رویکرد مهم درمواجهه با خشم عبارتند از: بیان کردن، سرکوب کردن و آرام کردن. بیان احساس های خشمشما به صورت تأکیدی- و نه تهاجمی- سالم ترین راه بیان عصبانیت است. برای انجام آن،باید بیاموزید چگونه می توانید روشن کنید نیازهای شما کدام است و چگونه برطرف میشوند، بدون این که به دیگران آسیبی برسد. بیان یک موضوع با تأکید ،به معنای فشارآوردن یا درخواست شدید نیست؛ بلکه به معنای محترم شمردن خود و دیگران است. خشم رامی توان سرکوب کرده و سپس آن را تبدیل یا جهت آن را تغییر داد. این زمانی است که بهاصطلاح خشم را «توی خود می ریزید»، دیگر به آن فکر نمی کنید و روی چیزی مثبت تمرکزمی کنید.
هدف این است که خشم خود را سرکوب کرده یا جلوی آن را بگیرید و آن را بهرفتاری سازنده تر تبدیل کنید. خطر چنین پاسخی این است که اگر اجازه بیان خارجی بهآن داده نشود، خشم به درون شما متوجه می شود. خشم متوجه شده به درون ممکن است سببفشار خون بالا، یا افسردگی شود. خشم بیان نشده می تواند مسایل دیگری ایجادکند.
برای مثال می تواند منجر به بیان بیمارگونه خشم مانند رفتار انفعالی- تهاجمی شود. (این گونه رفتار مانند «تلافی کردن» غیرمستقیم سر کسی است که موضوع بهوی مربوط نمی شود و از رویارویی مستقیم دوری می شود). رفتار انفعالی- تهاجمی همچنینمی توان به شخصیتی که به نظر می رسد به طور دایم عیب جو و متخاصم است منجر شود. کسانی که دایماً دیگران را تحقیر می کنند، از همه چیز ایراد می گیرند و تفسیرهایعیب جویانه می نمایند، هنوز نیاموخته اند که چطور خشم خود را به طور سازنده بیانکنند. تعجبی نیست که آنان کمتر روابط موفقیت آمیزی با دیگران دارند.
و سرانجامشما می توانید درون خود را آرام سازید. این به معنای آن است که نه فقط رفتار خارجیخود را کنترل می کنید، بلکه حتی واکنش های درونی خود را نیز کنترل می نمایید و گامهایی در جهت پایین آوردن ضربان قلب برمی دارید، خود را آرام می سازید و می گذاریداحساس ها فروکش کنند. همان طور که دکتر اسپیلبرگر اشاره می کند: «زمانی که هیچ کداماز این روش ها کارساز نباشند، آن وقت کسی یا چیزی آسیب خواهددیدمدیریت خشم
هدف مدیریت خشم کاهش احساس عصبانیت وبرانگیختگی فیزیولوژیکی است که خشم باعث می شود. شما نمی توانید از دست مردم یاچیزهایی که شما را عصبانی می کنند رهایی یافته یا از آنها دوری کنید؛ شما نمیتوانید آنها را تغییر دهید، اما می توانید بیاموزید که واکنش های خود را کنترلکنید.

آیا خیلی عصبانی هستید؟
آزمایش های فیزیولوژیکی ای وجود دارد کهشدت احساس های خشم را اندازه گیری می کند، اینکه تا چه حد مستعد و آماده خشم هستیدو به چه اندازه می توانید آن را کنترل کنید. اگر شما هنگام عصبانیت طوری عمل میکنید که به نظر می رسد خارج از کنترل و ترسناک است، شما احتمالاً نیاز به کمک داریدتا راه های بهتری برای دست و پنجه نرم کردن با این احساس بیابید.

آیا خوباست که به اصطلاح «همه چیز را بیرون بریزیم»؟
روانشناسان می گویند این یک اسطورهخطرناک است. برخی افراد از این نظریه به عنوان مجوزی برای آزار و آسیب دیگرانسوءاستفاده می کنند. پژوهشگران دریافته اند از «خشم منفجر شدن» در واقع عصبانیت وتهاجم را بیشتر می کند و هیچ گونه فرصتی به شما یا طرف نمی دهد که مسئله را حلکنید. از همه چیز بهتر این است روشن کنید چه چیزی عصبانیت شما را آغاز می کند و سپسراهبردها و استراتژی هایی را در پیش گیرید که نمی گذارد شما به دره خشم پرتابشوید.

استراحت کامل
ابزارهای استراحت ساده و مطلق، مانند تنفس عمیق وتصاویر آرامش دهنده، می توانند احساس های خشم را آرام سازند. کتاب هایی وجود دارندکه می توانند به شما روش های استراحت کامل را بیاموزند، وقتی شما این روش ها راآموختید، در هر وضعیتی می توانید از آنها استفاده کنید. اگر شما همسری دارید کهمانند شما عصبانی است، احتمالاً فکر خوبی است که هر دوی شما این روش ها رابیاموزید.

گام های ساده ای که می توانید بردارید:

*
نفس عمیقی بکشید،به طوری که تصور کنید نفس شما از «ته دل» برمی آید.


*
به طور آهستهعبارتی آرام بخش مانند «استراحت»، یا «سخت نگیر» در حالی که نفس عمیق می کشید پیشخود تکرار کنید.


*
از تصاویر استفاده کنید؛ پیش خود یک تجربه آرام بخشرا یا از حافظه یا از تخیل تصور کنید.

*
تمرین های یوگا به شرط این کهتنش نداشته باشند می توانند به عضلات شما استراحت داده و شما را آرام تر کنند. اینروش ها را روزانه تمرین کنید. بیاموزید که هنگام بروز یک وضعیت پرتنش آنها را بهطور خودکار بکار برید.

بازسازی ساختار قوه درک
به طور ساده اینعبارت به معنای تغییر مسیر فکر است. افراد عصبانی تمایل دارند ناسزا بگویند، فحشبدهند،یا طوری سخن بگویند که بازتابی از افکار درونی آنهاست. وقتی شما عصبانیهستید، در تفکر شما غلو زیاد می شود و بیش از حد نمایشی می شوید. سعی کنید اینافکار را با تفکری منطقی تر جایگزین کنید. برای مثال، به جای این که به خودتانبگویید: «آه، چقدر بد است، وحشتناک است، همه چیز از بین رفت» به خود بگوید:«من ازآن ناراحت شده ام، اما دنیا که به آخر نرسیده، عصبانی شدن به هر حال نمی تواند آنرا درست کند
مراقب واژه هایی مانند «هرگز» یا «همیشه» هنگام صحبت دربارهخودتان یا دیگران باشید. «این ماشین هیچ وقت کار نمی کند»، یا «شما همیشه چیزهاییرا فراموش می کنید» نه تنها غیردقیق نیستند، آنها به شما این احساس را می دهند کهخشم تان توجیه دارد و هیچ راهی برای حل مسئله نیست. آنها در ضمن مردم را نسبت بهشما بیگانه و تحقیر می کنند، مردمی که در غیر این صورت مایل هستند با شما روی حلمسئله کار کنند. به یاد آورید که عصبانی شدن چیزی را درست نمی کند و اجازه نمی دهدشما احساس بهتری داشته باشید، بلکه برعکس ممکن است احساس شما را بدتر کند.
منطق،خشم را شکست می دهد، زیرا خشم، حتی وقتی توجیه داشته باشد، می تواند به سرعتغیرمنطقی شود. بنابر این از منطق سرد و سخت در مورد خود بهره بگیرید. به خود تلقینکنید که دنیا «نمی خواهد خدمت شما برسد»! و شما با یک ناهمواری زندگی روزانه روبهرو هستید. هر زمان که خشم به اصطلاح «روز شما را سیاه می کند»، این تلقین را به خودبنمایید. این به شما کمک خواهد کرد تا دیدگاه متعادل تری به زندگی پیدا کنید. افرادعصبانی تمایل دارند چیزهایی را بخواهند: انصاف، درک و فهم طرف، توافق و تمایل بهانجام کارها به روشی که می پسندند.
هرکسی این چیزها را می خواهد و همه ما ناراحتو ناامید می شویم اگر آنها را به دست نیاوریم، اما آدم های عصبانی «بدجوری» آنها رامی طلبند، و وقتی خواهش آنها رد شود، نومیدی آنان تبدیل به خشم می شود. به عنوانبخشی از بازسازی ساختار قوه درک، افراد عصبانی نیاز دارند که از طبیعت «مطالبه کن» خود آگاه شوند و انتظارات خود را به آرزوها ترجمه کنند. به عبارت دیگر، گفتن چیزیرا «دوست دارم» سالم تر از گفتن چیزی را «مطالبه می کنم» یا «باید داشته باشم» است. وقتی شما قادر نیستید چیزی را که می خواهید به دست آورید، واکنش های عادی را تجربهخواهید کرد- عاجز شدن، نومیدی، ناراحتی- اما نه عصبانیت. برخی افراد عصبانی از خشمخود به عنوان راهی برای دوری جستن از احساس ناراحتی استفاده می کنند، اما این بدانمعنا نیست که ناراحتی شان از بین می رود.

مسئله حل کردن
گاهی اوقات، خشمو عجز ما به سبب مسایل خیلی واقعی و اجتناب ناپذیر زندگی است. تمام عصبانیت ها بیخودی نیست، و اغلب واکنشی سالم و طبیعی به این مشکلات هستند. یک باور فرهنگی وجوددارد که هر مسئله ای راه حلی دارد، وقتی دریابیم که همیشه این طور نیست به عجز ماافزوده می شود. بهترین طرز فکر و گرایش این است که حتماً روی پیدا کردن راه حلتأکید نکنیم، بلکه تمرکز ما روی چگونه دست و پنجه نرم کردن و رویارویی با مسئلهباشد. برنامه ای بریزید و پیشرفت خود را در آن ارزیابی کنید. تصمیم بگیرید بالاترینسعی خود را بکنید، اما در ضمن اگر جواب فوراً در نیامد خود را مجازات نکنید. اگررویکرد شما به مسئله با بهترین احساس ها و کوشش ها بوده ،بطور جدی سعی کنید که سربهسر با مشکل برخورد کنید، احتمالاً شما صبر و شکیبایی خود را از دست نمی دهید و بهدره تفکر «همه یا هیچ» سقوط نمی کنید، حتی اگر مسئله فوراً حلنشود

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیرا

سلام به تو و وبلاگ خوشگلت اگه دوس داشتی پیش منم بیا