مهندسی ذهن و خلاقیت

مهندسی ذهن و خلاقیت

آن چه در مدیریت اداری و صنعتی و آموزشی کشور جای بحثو تامل بسیار جدی و فوری دارد، مساله خلاقیت است. پایه و اساس مدیریت علمی در دنیایامروز مبتنی بر افزایش خلاقیت است. منظور از خلاقیت توانایی بهره برداری بهینه ازحداقل امکانات است، که در آن مفاهیم بهره وری، صرفه جویی در زمان و انرژی، صرفهجویی در هزینه ها افزایش مطلوبیت و کارآمدی و نوآوری و آفرینندگی در همه ی ابعادمادی و معنوی لحاظ شده است. مهندسی ذهن چیست؟ مهندسی ذهن؛ آشنایی با کارکرد وساختار ذهن هوشیار و ناهوشیار و بهره برداری بهینه از توانایی های شگفت انگیز آنهاست. مهندسی ذهن، طراحی و مدیریت ذهن برای رسیدن به هدف های معین است. مهندسی ذهن،نمایانگر یک قدرت عظیم و شگفت انگیز در ذهن است و آن قدرت، توانایی ذهن آدمی درتطبیق واقعیت ها و جهان بیرونی با پروژه ها و طرح های ثبت شده در آن است.
اصلمهم مهندسی ذهن این است که واقعیت های بیرونی در تمامی جنبه هایش انعکاس طرح هایذهنی بشر است. به قول هگل: «ذهن واقعیت می شود». بنابراین خلاقیت در تصویرسازی هایذهن به خلاقیت در مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و تولیدی منجر می شود. بدون کارآمدیو خلاقیت در مدیریت ذهن، نمی توان انتظار نهادینه شدن مدیریت علمی در سازمان هایآموزشی و صنعتی و اداری را داشت.
محورهای اصلی مهندسی ذهن برای خلاقیت همه جانبهعبارتند از:
1-
ارتباط با واقعیت های بیرونی
2-
پذیرش و جذب پیام های گوناگونمحیط درونی و بیرونی.
3-
پردازش اطلاعات و داده ها بر اساس مفید بودن و تناسب بانظامِ اطلاعاتی ذهن.
4-
گزینش داده ها و خلق تصویرهای ذهنی مطلوب.
5-
ارسالتصاویر به صورت فرمان به ناهوشیار برای اجرا در واقعیت.
بنابراین مقوله هایی چونادراک و تفسیر پدیده ها و نیازها، ارزیابی خوب و بد یا درست و غلط و یا مفید وغیرمفید بودن آن ها و گزینش و تصمیم گیری نهایی برعهده ی ذهن هوشیار است. اصل وقاعده ی مهم این است که هیچ تصویری بدون تصمیم گیری نهایی ذهن هوشیار وارد سیستمنخواهد شد و ذهن هوشیار با سه کلید (توجه، هیجان و تکرار) تصویرهای دل خواه را میآفریند. محرک ها و پیام هایی که مورد توجه و گزینش ذهن هوشیار قرار نگیرند نمیتوانند کوچک ترین تاثیری بر ساختار ذهن داشته باشند. نتیجه ی این اصل این است کهخروجی های ذهن انسان مثل میزان خلاقیت، شادی و موفقیت و سلامتی و نوع ارتباط کاملاوابسته به ورودی های آن یعنی پردازش اطلاعات و تصویرسازی ذهن هوشیار است. بنابراین،مهندسی ذهن یعنی مهارت تنظیم و آفرینش تصویرهای لازم برای رسیدن به محصولات مطلوب ومرغوب و مورد انتظار.
ذهن ناهوشیار و کارکرد شگفت آن را می توان در موارد زیرخلاصه کرد:
1-
واقعیت برای ذهن ناهوشیار همان است که ذهن هوشیار می گوید.
2-
ذهن ناهوشیار بد و خوب، درست و غلط، مفید و غیرمفید را نمی تواند تشخیص دهد در یککلام ناهوشیار شعور ندارد.
3-
ذهن ناهوشیار تمامی فرمان های هوشیار را بدون چونو چرا اجرا می کند.
4-
ناهوشیار بر تمام احساسات، رفتارها و ارتباطات و فعالیتهای داخلی بدن تسلط دارد.
5-
ذهن ناهوشیار بی مکان و بی زمان است و به همه یزمان ها و مکان ها دسترسی دارد.
6-
ناهوشیار تصویرهای ثبت شده را واقعی می کند واز پدیده ها و واقعیت ها هر آن چه که مربوط به نقشه و تصویر ثبت شده باشد، جذب وبخش های نامربوط را رها می کند.
7-
ذهن ناهوشیار با انرژی کیهانی در ارتباط استو منبع سرشار و بی انتهای انرژی است.
8-
ناهوشیار هر فرد با ناهوشیار افراد دیگرارتباط اینترنتی دارد.
9-
ذهن ناهوشیار به خواسته ها و اهداف ما بی اندازه حساساست و چون ماموری معذور، مسوول برآورده شدن این خواسته هاست، از تمام امکانات موجوددر جهان بهره می برد تا ما به خواسته های خود برسیم.
10-
جهان با تمامی امکاناتشدر خدمت خواسته هایی است که به صورت تصویر به ناهوشیار مخابره شده است.
11-
پسهر کسی همان است که بدان می اندیشد و هر کسی می تواند آینده ی خود را به صورتی کهمی خواهد هم اکنون در ذهن بسازد و شاهد واقعی شدن آن باشد و این یعنیخلاقیت.

زمینه های خلاقیت ذهن:

1-
ذهن هدف یاب

هدف گذاریمناسب ذهن مهارتی حیاتی است. آگاهی بر هدف ها و طراحی ذهن براساس این هدف ها، انرژیذهن را برای رسیدن به آن ها متمرکز می کند. ذهن ما در کنار سیستم هدف یاب، همانندموشک های فضایی دارای سیستم انحراف سنج است. هر چه هدف ها روشن تر و دقیق تر طراحیشده باشد و تمرکز فرد بر هدف بیش تر باشد، به محض بروز خطا، سیستم انحراف سنج مغز،خطاها را شناسایی کرده و از آن برای رسیدن به هدف استفاده می کند ذهن هدف دار هرگزاز خطاها مایوس نمی شود و مقوله ای به نام شکست را ثبت نمی کند، بلکه خطاها به صورتتجربه های لازم برای شناسایی راه های اصلی در نظر گرفته می شود.
فردی که ذهن هدفدار دارد، اشتباه را طبیعی گرفته و خود و دیگران را سرزنش نمی کند و در انرژی روانیصرفه جویی می کند و فقط به راه حل می اندیشد. ذهن ناهوشیار، مامور قدرتمند تحققاهداف برنامه ریزی شده است. قابل توجه است که مردم اغلب آگاهی دقیقی نسبت به هدفهای خود ندارند. هدف گذاری ذهن مهم ترین مرحله ی خلاقیت است و ظرافت های خاص خود رادارد و نیازمند بررسی و شرحی بیش تر و دقیق تر است.

2-
ذهن خالی

ذهنخالی، ذهنی است که از افکار مزاحم و منفی آزاد شده است، افکار مزاحم، افکاری هستندکه به یک هدف خاص ارتباطی ندارند و صرفا موجب هدر رفتن انرژی روانی هستند. افکارمزاحم تمرکز بر هدف را کم کرده و تسلط فرد را بر کار و هدف کاهش می دهد و از خلاقیتاو می کاهد.
زمینه های هجوم افکار مزاحم در ذهن و راه کارهای رهایی ذهن از آن هاموضوع بحثی مستقل است. معمولا افکار مزاحم در کنترل فرد نیستند و تکرار شونده اند وگویا فرد خود را مطیع آن ها ساخته و توان رهایی از آن ها را ندارد. خلاقیت در هرکاری نتیجه ی تمرکز در آن کار است و فرد می باید مهارت لازم برای آزادسازی ذهن ازافکار مزاحم را داشته باشد.
نکته ی قابل توجه در مدیریت ارزش این است که زمینههای پدید آمدن افکار مزاحم در ذهن افراد شناسایی و برای خالی کردن ذهن افرادی ازطبقات مختلف همچون کارگران و مهندسان و کارشناسان برنامه ریزی مناسب صورت گیرد تابازدهی افزایش یابد. عامل دیگری که موجب کاهش تمرکز می شود، داشتن افکار منفی وقضاوت هایی نسبت به خود، محیط کار، آینده ی شغلی و اطرافیان است که، موجب نارضایتیدرونی و بی نظمی در کار، حواس پرتی، کم کاری و بی دقتی و بسیاری از نارسایی هایدیگر می شود که تماما بر اساس تصاویر ناهوشیار عمل می کند و در کنترل فرد نیست. بنابراین توجه جدی به ارتباط انسانی در محیط کار و پدید آوردن فضایی که فرد در آناحساس امنیت و صمیمیت نموده و از کار خود با تمام وجود لذت ببرد از محوری ترینمولفه های مدیریت علمی به حساب می آید.
ذهن خالی از افکار مزاحم و منفی قدرتیادگیری بالایی دارد و تمرکزی شگفت آور بر هدف ها دارد و اشراف آن بر محیط کار وجوانب آن منجر به کشف ارتباط های جدید و راه حل های مناسب تر شده و به صورتی طبیعیموجب کاهش هزینه ها و افزایش مطلوبیت و مرغوبیت در تولیدات می شود.
مدیریتغیرعلمی به جای آماده سازی ذهنی افراد برای خلاقیت و پدیدآوردن فضایی برای آزادیذهن افراد از افکار مزاحم و منفی بر انتظارات خود از کارکنان تاکید بیش تر می کند وبا سرزنش و توبیخ افراد سعی در اصلاح امور دارد که البته راه به جایی نمی برد. مدیریت علمی درطرح های آموزشی خود، کارگاه های آموزشی ویژه ای برای تخلیه وآزادسازی ذهن افراد تحت پوشش پیش بینی کرده و پس از اطمینان از خالی بودن ذهن ها،به طرح انتظارات و برنامه ها و اهداف می پردازد تا از کارآمدی طبیعی آن اطمینان بیشتری به دست آورد.

3-
نیم کره ی راست و نیم کره ی چپ

نیم کره ی چپمغز، برای اندیشیدن، پیش بینی، راه حل یابی و علت یابی و تصمیم گیری و تمامی امورمنطقی طراحی شده است و برای انجام این امور نیاز به فکر دارد و فکر کردن به مفهوممصرف انرژی فراوان و بالا رفتن دمای مغز است. از کجا انرژی از دست رفته ی مغز تامینمی شود؟ تا چه زمانی می توان فکر کرد. آیا مغزی که دایم در حال فکر کردن است، میتواند خلاق هم باشد؟
نیم کره ی راست برای استراحت، آرامش، توجه به زیبایی، شادیو رهایی، شعر و موسیقی، عشق و دل سپردگی، پیوستن به ابدیت و جاودانگی طراحی شده استو انرژی از دست رفته را تامین می کند.
ذهن خلاق، ذهنی است که به صورتی متعادل ازنیم کره ی راست و نیم کره ی چپ خود بهره می برد. یعنی انرژی تولید شده در نیم کره یراست که نتیجه ی مراقبه، سکوت، رهایی و بی فکری و به قول عارفان مستی است، در نیمکره ی چپ برای دریافت ارتباط های جدید میان پدیده ها به کار می برد. برای همین استکه مهندسی ذهن به موفقیت همه جانبه می اندیشد نه به موفقیت کاریکاتوری. مثلا اگر مامی خواهیم اتومبیلی تولید کنیم که در سرعت و قدرت کارآمدی بالایی داشته باشد و درعین حال در زیبایی و راحتی و تناسب و مصرف کم انرژی هم مطلوبیت داشته باشد لازمه اشتربیت مهندسان و کارگرانی است که مهارت بهره برداری متناسب از نیم کره ی چپ و راستمغز خود را دارند. سخن از نیروی انسانی ماهری است که نه تنها در کار و شغل خود موفقاست بلکه در ارتباط انسانی و خانوادگی خود و در تفریحات و خلاقیت های هنری و ادبیو... نیز احساس موفقیت می کند. قابل ذکر است که بسیاری از کشف های بزرگ مخترعان ومکتشفان و دانشمندان و عارفان قدیم و جدید، در زمان تفریح و استراحت آن ها بهذهنشان الهام شده است و این نکته ی بسیار مهمی در خلاقیت است. به قول «دیپاک چوپرا» برای کشف های بزرگ: «در شکاف ذهنت خانه کن».

4-
فایل مثبت و فایل

/ 7 نظر / 36 بازدید
مسعود

سلام من آپ شدم اگه دوست داشتی به ما هم سری بزن راستی می شه بپرسم چرا وبلاگم رو از لینکستانتون برداشتین ؟ [لبخند]

احسان

با سلامی دوباره گفته بودم نگی که از کجا فیشم رو پیدا کردم ولی خودم نتونستم جلوی خودمو بگیرم ... آپ کردم ... دوست داشتی یه سر بزن

مسعود

سلام خواهش می کنم . ببخشید شما یه اشتباه تایپی هم کردین اون اینکه من رو با احسان اشتباه گرفتین و توی نظرات نوشتین سلام آقا احسان !!! هیچ مشکلی نیست دشمنتون شرمنده باشه. موفق باشی .[لبخند]

مرضيه

سلااام.مرسي كه اومدي.وبلاگت خوب شده... مطالبت هم پيشرفت كرده... خوبه ... آرزوي موفقيت ميكنم واست...[لبخند]

احسان

سلام حدیث خانوم ... خوشحالم که مشکل شما هم حل شد [نیشخند][خجالت] ولی اینجا یک نکته ای وجود داره ... کدوم آقای ارباب کارتو راه انداخت ؟؟؟ از حمزه ارباب مجنی بعیده از این کارا ... حتما پیشه حسین ارباب رفتین !!!!![متفکر][متفکر] امروز ساعت چند دانشگاه بودین ؟؟؟؟ آخه منم بودم ولی ندیدمتون !!!! خوب بگو مگه منو میشناسی که ندیدیم ... عجب حرفی زدما !!![قهقهه] تا بعد .............. بدرود[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

احسان

شب قدر شب نزول زندگي بر قلب هاي کوير زده است !!! به روز شدم ... مشتاق دیدار ......