تاریخچه وزارت بازرگانی

بنابه نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سلاطین ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین بار در سال (1289 قمری) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است.

در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

در سال 1353 «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در 16 تیرماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیرماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.
 
در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بدون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید.

و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک گردید. و معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت.

منبع سایت وزارت بازرگانی

/ 1 نظر / 49 بازدید