ضرایب دروس برای گرایش مدیریت بازرگانی – دانشگاه آزاد

مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

نام درس

ضریب

زبان تخصصی

3

ریاضی

1

آمار

1

تئوریهای مدیریت

3

اقتصاد خرد

1

اقتصاد کلان

1

مدیریت مالی

3

تحقیق در عملیات

2

بازاریابی

3

 

منبع  www.modir.ir

/ 0 نظر / 11 بازدید