تعاریف و اصلاحات بورس کالای ایران

تعاریف و اصلاحات بورس  کالای ایران

 

ماده 1: تعاریف و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه به شرح ذیل است :

1- ((عرضه)) :
عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق کارگزار طبق مقررات مذکور در این آئین نامه .

2- ((تقاضا)) :
عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق کارگزارطبق مقررات مذکور در این آئین نامه.

3- (( قرارداد خرید)) :
قراردادی است که در آن اتاق پایاپای، به نمایندگی از طرف فروشنده فلز عمل می کند و مشتری خریدار آن است.

4- (( قرارداد فروش)) :
قراردادی است که در آن اتاق پایاپای به نمایندگی از طرف خریدار فلز عمل می کند و عرضه کننده فروشنده آن است.

5- ((خریدار)) :
شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگزار از طرف او عمل می کند.

6 - (( فروشنده)) :
شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگزار از طرف او عمل می کند .

7 - ((کارگزار)) :
شخصی است که مبادرت به داد و ستد انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا می نماید. معاملات در بورس کالا منحصراً توسط کارگزاران بورس کالا قابل انجام است.

8- ((قرارداد اصلی (دست اول) بورس )) :
قراردادی است که جزئیات آن با رعایت ضوابط و آیین نامه های بورس کالا تنظیم شده و برای ثبت به اتاق پایاپای ارسال می شود .

9- ((ناظر معاملات)) :
شخص حقیقی است که به نمایندگی از طرف دبیر کل بورس کالا بر حسن جریان معاملات و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط نظارت خواهد داشت.

10- ((قرارداد تسویه شده)) :
قراردادی است که بر اساس قرارداد اصلی تهیه و توسط اتاق پایاپای بورس کالا تسویه شده است .

11- ((قرارداد باز)) :
قراردادی است که توسط اتاق پایاپای و بر اساس قرارداد اصلی تهیه شده و هنوز تسویه نشده است.

12 - (( قرارداد نقدی)) :
قراردادی است که بهای فلز مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می شود و تحویل به صورت فوری صورت میگیرد.

13- (( قرارداد نسیه)) :
قراردادی است که فلز بصورت فوری تحویل می شود و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.

14 – (( قرارداد سلف )) :
قراردادی است که برای خرید یا فروش یک فلز و تحویل در زمان مشخص در آینده و با قیمت معین منعقد می شود و تمام بهای آن، هنگام معامله پرداخت می گردد . این نوع قراردادها تا رسیدن موعد تحویل فلز، قابل معامله مجدد در بورس کالا نمی باشند.

15- ((قرارداد آتی)):
قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف ، می توان آورد و به موجب آن عرضه کننده فلز (فروشنده) هنگام معامله سلف به مقدار وجه دریافتی، تعهد می کند که مقدار معینی از همان فلز با مشخصات منطبق بر استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد تحویل نماید و خریدار نیز تعهد خرید می دهد و هر طرفی که از انجام تعهد تخلف نماید مبلغ معینی به طرف دیگر بپردازد.

- (( قرارداد اختیار خرید)) :
قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده فلز ، حق خرید مقدار معینی از فلز موردنظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید، بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.

- ((قرارداد اختیار فروش)):
قراردادی است که به موجب آن یک طرف قرارداد (خریدار) حق فروش مقدار معینی از فلز مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

16 - ((سفارش با قیمت باز)) :
سفارشی است که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به کارگزار واگذار می کند.

17- ((سفارش با قیمت محدود)) :
سفارشی است که خریدار یا فروشنده حداکثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می کند.

18- (( سفارش با قیمت مقطوع)) :
سفارشی است که خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می کند .

19- ((قیمت معامله)) :
قیمتی است که با انطباق عرضه و تقاضا ، معامله بر اساس آن صورت می گیرد.

20 - ((‌کمیته های کالا)) :
کمیته های خاصی می باشند که در بورس کالا تشکیل شده، و قراردادها و جزییات کالایی را که در بورس معامله می شوند، بررسی می نمایند و هر گونه پیشنهاد برای انجام تغییر درقراردادها را برای تصویب در چارچوب مقررات مربوط به هیأت مدیره بورس کالا ارائه می کنند.

21 – (( محموله )) :
مقدار فلزی است که در قراردادهای بورس به عنوان واحد معامله تعیین می شود.

 

منبع    www.boursekala.com

 

/ 0 نظر / 60 بازدید