هدف گذاری

هدف گذاری


تعیین هدف یکی از اساسی ترین مراحل در فرایند مدیریت است. تعیینهدف درمورد برنامه ریزی پروژه های خاص، جلسات، امور تجاری، امور شخصی و یا هربرنامه دیگری که در آن تاکید بر روی حصول نتایج باشد، مورداستفاده فراوان دارد. فعالیتهایی که بدون هدف انجام می گیرد بی ارزش یا حداقل کم فایده خواهندبود. فرضکنید که برای گذراندن تعطیلات، سفری را با اتومبیل بدون درنظر داشتن مقصد خاصی شروعکنید، مثلاً از تهران به سوی کاشان حرکت کنید، در بین راه عقیدتان را عوض کرده بهطرف اراک بروید اما در این مسیر دوباره فکر کنید که اگر به اصفهان بروید بهتر است وبالاخره زمانی که به سوی اصفهان می روید، تصمیم بگیرید که به مسافرت نروید و به طرفمنزل روانه شوید. البته اگـر منظور شما از این مسافرت تنها اتومبیل سواری بی هدفبوده، منظورتان بــرآورده شـده ولی در غیر این صورت به نتیجه ای نرسیده اید. همینطور هیچ سازمانی را نمی توان پیدا کرد که مایل باشد هزینه فعالیتهایی را متحمل شودتنها به خاطر اینکه فعالیتهایی بدون درنظرگرفتن نتایج حاصل از آنها انجام پذیرند. هدفها اساس تعیین فعالیتهایی هستند که باید انجام گیرند همچنین به ایجاد ضوابطی کهبرای ارزیابی کمی و کیفی فعالیتها لازم است، کمک می کنند. بدین ترتیب تعیین هدفهایکی ازمهمترین عوامل در اجرای مدیریت موثر در سازمان هستند. البته فرایند هدف گذاریباید متناسب با نیازهای هر سازمان باشد. برخی از سازمانها از یک ساختار رسمی خشکبرای فرایند هدف گذاری استفاده می کنند درحالی که برخی دیگر از سازمانها فرایندغیررسمی را ترجیح می دهند.

مزایای هدف گذاری

-
اگر کارکناناهداف سازمان را بدانند بهتر کار می کنند و احتمال اجرای خواسته های سازمان افزایشمی یابد؛

-
اگر کارکنان تصویر روشنی درمورد آنچه که باید انجام دهند داشتهباشند، شانس اجرای آنها افزایش می یابد؛

-
اندازه گیری پیشرفت کل سازمانوهریک از واحدها را میسر می سازد؛

-
معیــارهـایی برای ارزیابی کارکنانفراهم می آورد و هنگامی که کارکنان بدانند چگونه ارزیابی می شوند درانجام وظایفشغلی شان بسیار راحت خواهندبود؛

-
مدیریت مشارکتی را تقویت می کند، و محیطمناسبی برای دریافت بازخوردهای مفید از کارکنان ایجاد خواهدکرد و ارتباطات درونسازمانی (بویژه بین کارکنان و مدیریت) را افزایش می دهد.

ویژگیهای هدفگذاری خوب

یک هدف گذاری وقتی واجد مزایای فوق است که ویژگیهای زیر راداشته باشد:

!
واقع بینانه، دردسترس، امکان پذیر درعین حال چالشگر و قابلرشد باشد؛

!
در یک تاریخ معین تکمیل شود؛

!
برای سازمان، معنی دار ومناسب باشد؛

!
نتایج قابل اندازه گیری داشته باشد؛

!
منعطف بوده وبیش از یک روش برای دستیابی داشته باشد؛

!
واضح، معین و قابل فهمباشد.

ضمناً اگر در فرایند تعیین اهداف سازمان، شرایط زیر لحاظ شود، اهدافسازمانی با اهداف فردی کارکنان منطبق خواهدشد که این امر احتمال دستیابی به اهدافرا به شدت افزایش خواهدداد:

-
هدف گذاری با مشارکت تمام افراد صورتپذیرد.

-
هدف برای تمام اعضاء قابل فهم و قابل قبول باشد.

-
هدف برایتمام افراد سودمند باشد.

فرایند هدف گذاری

فرایند هدف گذاریشبیه فرایند حل مسئله است و بــا پــاسخ بـه سوالهای ذیل حاصل می شود:

چرا: توضیح می دهد نیازها و خواسته های اساسی برای تحقق اهدافتان چیست؛

چــه: احتمــالات و تنگنــاهــای هریک از راه حلهایی را که شما بخواهید اجرا کنید بیان میکند؛

چه وقت: زمان انجام هریک از اجزاء کار و فعالیتها را (مانند طرح ریزی،جلسات کاری و...) را که اتفاق خواهد افتاد، می شناساند؛

کجا: محل وقوع هریکاز حوادث و فعالیتها را مشخص می سازد؛

چه کسی: مسئولیتهای اجرای هریک ازفعالیتها و اجزاء کار را، به افراد محول می کند؛

چگونه: درمورد چگونگی اجرایراه حل انتخاب شده تصمیم گیری می کند.

طرح ریزی

طرح ریزیفرایندی است که یک سری از فعالیتها را برای رسیــدن به هــدف تـرتیب می دهد. معمولاً طرح ریزی مطالب مختصری است درمورد وظایف، مسئولیتها و هزینه های شروععملیات درقالب یک جدول سازمانی. همچنین طـرح ریزی سیستمی است که بیان می کند چهکسی، چه کاری را چه وقت و با چه هزینه ای انجام می دهد. این یک قدم بسیار مهم درهدف گذاری است و برای یک طرح ریزی کامل گامهای ذیل را برداشت: (شکل 1)

1 -
تعیین هدف: نتیجه نهایی که شما مایلید با اجرای این طرح به آن دست پیدا کنید چیست؟اهدافتان باید تاریخ شروع و تکمیل داشته باشد.

2 -
تعیین نتایج: درصورت تحققهدف چه چیزی عاید سازمان خواهدشد؟ این موضوع باید در این بخش به طور شفاف و واضحبیان شود. ضمناً باید بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و به تبع آن نتایج کوتاه مدت وبلندمدت، تمایز قائل شد.

3 -
فرضیه ها: شرایط همیشه ثابت نیستند و ما تحتشرایط خاصی، نتایج خاصی را انتظار داریم، لذا هنگام طرح ریزی اولاً باید این شرایطبیان گردد (مکتوب شود) و درثانی باید بیان شود که اگر شرایط تغییر کند، نتایج چهتغییراتی خواهندکرد. به عبارت دیگر عواملی که ممکن است روی برنامه اثر بگذارند ودرنتیجه آن را دستخوش تغییر کنند و احتمال وقوع این عوامل، باید شناساییگردد.

4 -
تعیین منابع موردنیاز: چیزهایی را احتیاج دارید تا برنامه راانجام دهید شناسایی و مکتوب سازید. منابع شامل پول، کارکنان، ماشین آلات، مواد،زمان، توانائیها، تجربه ها، انرژی و... می شود. منابع دربرگیرنده هر شخص یا هر چیزمفید و قابل استفاده است. جدولی از تمام این منابع تهیه کنید.

5 -
شناساییمحدودیتها: محدودیتها و یا عوامل محیطی که ممکن است منابع شما را تهدید و یا محدودسازند را موردتوجه قرار دهید.

6 -
تعیین گامها یا وظایف اجرایی: فهرستی ازفعالیتهایی که برای دستیابی به اهداف لازم است انجام شود، تهیه کنید. ضمناً در اینمرحله باید مشخص شود که این فعالیتها چه مدت وقت می گیرد، چه کسی آنها را انجام میدهد و برای هر فعالیتی به چه منابعی احتیاج است.

7 -
برنامه ریزی: ترتیبانجام فعالیتها را مشخص کنید. (کدام یک از فعالیتها باید به ترتیب اجــرا شــونـد؟کدام یک از فعالیتها می توانند به طور همزمان اجرا شوند؟) در این مرحله زمان اجرایفعالیتها را به دقت تعیین کنید و توجه داشته باشید که برای اجرای آن زمان به اندازهکافی دارید.

8 -
اجــرا: طرحی را که با عبور از مراحل هفت گانه فوق تهیهکرده اید، اجرا کنید.

9 -
ارزیابی: مقاطعی را برای ارزیابی آنچه که انجامداده اید تعیین کنید. بهتر است تمهیداتی بیندیشید تا در طول اجرای برنامه مطمئنشوید که فعالیتها به موقع انجام خواهندشد.

آیا برای رسیدن به اهداف بعدینیاز به طرح ریزی دارید؟ آیا به طرح ریزیهای بیشتر برای یک مشکل به خصوص یا سادهترکردن یک گام ازطرح ریزی قبلی نیاز دارید؟ در این صورت این چرخه را از گام اول،تکرار کنید.


خلاصه

!
هدف گذاری، ترسیم جاده ای است برایآینده؛

!
شما به یک طرح احتیاج دارید تا بدانید به کجا می روید؛

!
طرح ریزی ضروری است. برای دستیابی به اهدافتان طرح تهیه و آن را هر روز مرورکنید؛

!
باتوجه به طرحی که تهیه کرده اید، فهرستی از فعالیتهایی که برایرسیدن به اهدافتان باید انجام دهید را تنظیم و سپس آنها را زمان بندی کنید. اینفهرست، »فهرست اجرائیات« نامیده می شود.

!
فهرست اجرائیات، به شما کمک میکند سریعتر و با صرف انرژی کمتری به اهدافتان برسید.

!
فهرست اجرائیات رادنبال کنید و آن را به تأخیر نیندازید.

!
اهداف در طول زمان تغییر می کنند.


منابع

1 -
یوجی آکائو، »هوشین کانری یا مدیریت کیفیت جامع« ترجمه داود محب علی و محمد صابری، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1376.

2 -
جورج موریسی، »مدیریت برمبنای هدف و...« ترجمه سیدمهدی الوانی وفریده معتمدی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1372.

3 -
ویلیاماف گلوک و لارنس آرجاچ، »سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک«، ترجمه سهراب خلیلی،انتشارات یادواره کتاب، چاپ چهارم، تهران، 1375.

4 -
جیمز استونر و ادواردفریدمن، »مدیریت«، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد اول، انتشارات چاپ و نشربازرگانی، چاپ اول، تهران، 1375.

 

برگرفته از   www.daneshju.ir

 

/ 0 نظر / 10 بازدید